Schoutenhoek fase 2, Zoetermeer

Category: architectuur, woningbouw

PROJECT

64 appartementen en 32 eengezinswoningen met bedrijfsruimte en parkeren op eigen terrein

DATUM

2013 - heden; in aanbouw

OPDRACHTGEVER

Heijmans Vastgoed, Vidomes

About

De ligging van de Schoutenhoek tegen de Dorpsstraat en het Stadshart is een van de grote kwaliteiten van het gebied. In het ontwerp van de nieuwe Schoutenhoek, bestaande uit twee stedelijk bouwblokken en een vrijstaande basisschool wordt met het Beatrijspad en de toekomstige singel de verbinding gemaakt tussen het oostelijk deel van Palenstein en het centrum. Door de sloop van de oude Bernardschool op de dijk van de oude Wetering is ruimte ontstaan voor het nieuwe Park Palenstein, dat aan de kant van de verbouwing verweven is met de verspringende bouwblokken van de Schoutenhoek. De DuMeelaan wordt door de nieuwe bebouwing aan de Noordzijde omgevormd tot een groene laan waaraan gewoond wordt. 

Veld A van Schoutenhoek bestaat uit twee appartementengebouwen en drie rijen eengezinswoningen. 

Appartementen

De twee appartementengebouwen zijn georiënteerd op het Park Palenstein en op het uitzicht op de Dorpsstraat en het Stadshart. De parkzijde is transparant vormgegeven met ruime balkons zie door de verspringende vorm een eigen identiteit geven aan de gebouwen. De twee gebouwen vormen een reeks met de gebouwen van het naastgelegen bouwblok. In de architectuur van de gebouwen is gelijkenis gemaakt het de gebouwen Parkhoek en Dorpshoek, waardoor een zekere mate van rust en eenheid ontstaat langs de hele parkrand, maar met een eigen uitwerking zodat elk gebouw zijn een eigen karakter krijgt. De vormgeving van de beeldbepalende balkons komt voor uit de gebruikswaarde van de woningen. De vorm zorgt voor een combinatie van een optimale daglichttoetreding in de appartementen en een goede indelingsmogelijkheid bij de gevraagde vierkante meters van de buitenruimte. In gebouw A2 wordt met een voorzieningenruimte op de begane grond de plint van de naastgelegen gebouwen voortgezet. De voorzieningenruimte heeft zijn uitstraling aan de parkzijde op de hoek van het Beatrijspad, de hoek waar de grootste verkeersstroom zal zijn. In het gebouw A1 zijn de onderste woningen een halve laag opgetild ten opzicht van het park waardoor de buitenruimtes privacy hebben, maar het gebouw een open uitstraling naar het park heeft.

De appartementengebouwen hebben elk een heldere opzet met een compacte ontsluiting zodat zoveel mogelijk van de vierkante meters ten goede komen aan de woningen. In de hoofdopzet is in bouwteamverband goed gekeken naar een efficiënte bouwmethodiek, die in het vervolg verder zal worden uitgewerkt. De heldere opzet wordt gecombineerd met efficiënte plattegronden die, met zoveel mogelijk op de hoeken gelegen woonkamers, het daglicht en het uitzicht zoveel mogelijk benutten.

Eengezinswoningen
De drie rijen eengezinswoningen vormen een aansluiting op de toekomstige ontwikkeling langs de singel en de DuMeelaan waar de dichtheid minder hoog zal zijn dan in de aansluiting op het centrum. In de hoofdopzet zijn een aantal standaard typologieën van het Huismerk van Heijmans zo toegepast dat het passen is in de situatie van een meer stedelijke stadsstraat aan het Beatrijspad en een kleinschaliger karakter langs de groene DuMeelaan. De rijwoningen aan de Ambachtsherenlaan vormen een overgang tussen de twee schaalniveau
ʼs.
Door de hoogteverschillen in het terrein langs het Beatrijspad en de DuMeelaan ontstaat op een vanzelfsprekende manier een overgangsgebied tussen de openbare weg en een private zone voor de woningen en een verhoogde stoep. Langs de Ambachtherenlaan ligt de private zone op gelijk niveau met de openbare stoep. De rij van 3-laagse woningen aan het Beatrijspad is door middel van een sprong in de gevel in tweeën gedeeld zodat er een samenhang ontstaat in het profiel van de straat met de tegenover gelegen woningen. Het naar voren geschoven deel sluit aan op de 3-laagse woningen om de hoek aan de Ambachtsherenlaan middels een tuinmuur. Deze hoek vormt een belangrijk punt vanuit het doorgaande profiel van de toekomstige singel als je het Beatrijspad vanaf de oostkant benadert. De drie 3-laagse woningen aan de Ambachtsherenlaan vormen een solide hoek waarop de 2-laagse woningen met kap op een vanzelfsprekende wijze kunnen aansluiten.
De eengezinswoningen hebben binnen de uitgangspunten van de standaard typologieën in het ontwerp een eigen gezicht gekregen dat aansluit op de woningen uit de eerste fase. Door de plaatsing van de ramen in de gevels zijn de individuele woningen herkenbaar, en vormt ook de rij van eengezinswoningen een eenheid. In de detaillering ontstaat door kleine aanpassingen van het raam- en het gootdetail een heldere vormgeving van metselwerk, glas- en dakvlakken. In de aansluiting op het maaiveld krijgen de woningen een elk een eigen gezicht door een foto onder het keukenraam die door de bewoner binnen een vast thema zelf gekozen kan worden. 

Binnengebied
Het binnengebied van het bouwblok is een informeel gebied met de tuinen van de eengezinswoingen en parkeerplaatsen voor de bewoners, gecombineerd met een deel openbaar parkeren. De bewoners van de eengezinswoningen hebben via de doorgang tussen de twee appartementengebouwen een verkorte route naar het park en het centrum. Ter plaatse van de open verbinding tussen de appartementengebouwen vormt een landschapelijk vormgegeven hoogteverschil een natuurlijke markering van de grens tussen de twee gebieden.
In het binnengebied is het verloop in het terrein tussen het Park Palenstein en de achterliggende wijk zichtbaar. In de afwerkingen is op eenvoudige wijze met groen en een goede afscheiding van de tuinen van de eengezinswoningen een functioneel, maar prettig binnengebied gemaakt.

Download projectblad Schoutenhoek fase 2

Download projectdocumentatie Stedenbouwkundig Ensemble Schoutenhoek – Palenstein Zoetermeer