Schoutenhoek, Zoetermeer

Category: architectuur, woningbouw

PROJECT

102 woningen met gezondheidscentrum, voorzieningen en parkeren

DATUM

2007 - 2013

OPDRACHTGEVER

Proper Stok, Vidomes

PRIJZEN

Nominatie Gemma Smid Architectuurprijs 2014

About

Palenstein werd 40 jaar geleden gebouwd als eerste uitbreidingswijk van het tot groeikern aangewezen Zoetermeer, tot die tijd niet meer dan een polderdorp. De sloop van de gedateerde Schoutenhoek en de Bernardschool als onderdeel van de herstructurering van de wijk biedt de mogelijkheid om de unieke ligging van het gebied nabij het stadscentum en de oude dorpskern van Zoetermeer te gaan benutten. Beoogd wordt daarbij een wijk, die zich nu kenmerkt door monocultuur en scheidingen, om te vormen tot een diversiteit en verwevenheid van woonmilieus, voorzieningen en openbaar gebied. 

Het deelgebied Schoutenhoek bestaat uit 2 bouwblokken die samen het openbaar gebied aan de centrumkant van Palenstein opnieuw definiëren. Aan de noordkant vormt het bouwblok een stedelijke wand langs de Du Meelaan, die getransformeerd wordt tot een stedelijke groene laan. Aan de westkant vormen de twee bouwblokken een voorzieningenplein en richt de bebouwing zich op het centrumgebied en het nieuwe park in de groenzone langs de historische wetering. De Osijlaan zal hier ingericht worden als een 30 km-zone, waardoor de inrichting van het plein een brug kan slaan tussen het park en de woongebouwen. Tussen de twee bouwblokken loopt de stadsstraat die de aanzet vormt tot de singel door de wijk die de hoofdverbinding van oost naar west zal gaan vormen. 

De twee bouwblokken vormen elk een ensemble van gebouwen met een eigen architectonisch beeld en materialisering. Dit komt ook tot uitdrukking in de binnenhoven, die elk hun eigen sfeer krijgen. Het geheel laat zich lezen als een diversiteit van bouwvolumes die door hun verwantschap een krachtig geheel vormen. 

De wisselende bouwstenen van het plan en de verschillende woonmilieus maken een grote differentiatie van woningtypes mogelijk. De ligging van de buurt met voorzieningen en een goede bereikbaarheid leent zich goed voor een groot aandeel van levensloopbestendige woningen. Door de combinatie van verschillende financieringscategorieën in de verkoop en huur zal de buurt verrijkt worden met een levendige mix van bestaande en nieuwe bewoners.

De eerste fase van het nieuwe Schoutenhoek wordt gevormd door een van de twee ensembles van woongebouwen en voorzieningen en de vrijstaande Bernhardschool. De woongebouwen hebben een omsloten maar toegankelijk binnengebied. Elk van de gebouwen heeft zijn eigen karakter met verschillende kleuren en verbanden van metselwerk. De verbijzonderingen op de onderste verdiepingen, met in de plint horeca, maatschappelijke voorzieningen en een gezondheidscentrum, versterken de aansluiting met de omliggende straten en het park. Door de terugkerende onderdelen in de materialisering ontstaat er behalve diversiteit ook een sterke verwantschap binnen het bouwblok. De riante buitenruimtes geven de gebouwen een expressieve verschijningsvorm.